Orkester med endringsvilje

I Stavanger Symfoniorkester har kommunikasjon og tilbakemeldingskultur vært gjennomgangstema de siste årene. Det har ført til en ny organisering av orkesteret.
10.06.2014
10:59
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2011 har fått konkrete konsekvenser for organiseringen av Stavanger Symfoniorkester (SSO). I dag er orkesteret ikke bare delt inn i instrumentgrupper, det er blitt etablert et nytt seksjonsnivå. Formålet er å gi hver enkelt musiker bedre tilbakemeldinger på jobben de gjør. I tillegg har ledelsen arbeidet målrettet for å øke musikernes eierskap til arbeidsplassen og skape en felles forståelse for overordnede mål.

– I undersøkelsen fra 2011 scoret vi høyt på trivsel, musikerne opplever det sosiale miljøet som veldig godt, og de føler en stolthet over å tilhøre orkesteret. Det vi ikke scoret så høyt på var i hvor stor utstrekning den enkelte følte at deres gruppeleder ga dem tilbakemeldinger. Musikerne hadde heller ikke noe bevisst forhold til orkesterets visjoner, eierskapet var ikke så sterkt. Dette tok vi tak i, forteller personalsjef Arve Rosell.

Nye seksjoner

Oppryddingsarbeidet startet med å sette ned et instruksutvalg på ti musikere og to administrativt ansatte. Alle ulike posisjoner i orkesteret var del av utvalget. Det var jevn kjønnsfordeling, bredt spekter med hensyn til fartstid, og alle sentrale råd og utvalg var representert.

– Arbeidet resulterte i en ny struktur. Vi opprettet et nytt nivå i orkesteret, et seksjonsnivå. Vi delte inn orkesteret i tre seksjoner, én strykerseksjon, én treblåsseksjon og én messing-, slagverk- og klaverseksjon. Hver av disse seksjonene er ledet av en seksjonsleder. Det som tidligere sto i instruksen til konsertmester, ligger nå i et team på tre personer, forklarer Rosell.

Seksjonene har jevnlige møter der musikalske mål diskuteres og utviklingsplaner formuleres. Seksjonslederne har dessuten regelmessige møter med sjefsdirigent Christian Vasquez.

– Gruppeleder skal internt samtale om hvordan gruppa best kan bidra til å nå målene til de ulike seksjonene. Vi har satt fokus på tilbakemelding og tilbakemeldingskultur, og vi har også innført et verdisett for orkesteret: Åpenhet, tilstedeværelse og engasjement, forteller Rosell.

– Åpenhet handler om å gi og ta tilbakemeldinger, og at tilbakemeldinger skal gis og tas positivt, utdyper han.

SSO har gjeninnført jevnlige medarbeidersamtaler, og seksjonslederne har fått veiledning i tilbakemelding og lederskap. Gruppelederne har også fått tilbud om coaching.

– Og hvis musikere som ikke sitter i lederposisjon har ønsket dette tilbudet, har vi sagt ja til det. Det dekker vi, sier Rosell.

Felles forståelse av mål

Bo Olsson, bratsjist og forbundsleder i den svenske fagforeningen for orkestermusikere, Symf, mener det er sentralt at musikerne involveres i orkesterets overordnede mål og intensjoner.

– En viktig faktor for den enkelte orkestermusikers trivsel er å ha kunnskap og forståelse for orkesterets overgripende strategi. Hvis ikke man har det, kan det føre til frustrasjon og stress. Det er opp til ledelsen å spre denne kunnskapen i organisasjonen, sier Olsson.

Ledelsen i SSO har tatt Bo Olsson på ordet.

– Vi har en veldig stor grad av deltakerdemokrati i orkesteret, musikere sitter i mange komiteer og utvalg. Det vi helt enkelt har gjort for å øke eierskapsfølelsen, er å informere, informere, informere, om overordnede planer og forankring. Dette er også med på å skape en forståelse for administrasjonens prioriteringer, understreker Rosell.

Les mer om orkesterpsykologi

Les mer om lagspill i orkester

Vi har også innført et verdisett for orkesteret: Åpenhet, tilstedeværelse og engasjement.

Arve Rosell

Tiltak for tilbakemelding

Stavanger Symfoniorkester (SSO) har satt fokus på tilbakemelding og tilbakemeldingskultur. Ett av tiltakene for å utvikle dette er opprettelsen av et nytt seksjonsnivå i orkesteret. Seksjonene har jevnlige møter og diskuterer musikalske målsetninger, samt legger opp utviklingsplaner for seksjonene. Seksjonslederne får coaching, et tilbud som også øvrige musikere kan benytte seg av.

SSO har også et tilbud om individuell klinisk konsultasjon hos psykolog. De tre første timene dekkes av arbeidsgiver, og så betales henholdsvis 80% og 50% av behandlingen. Den ansatte skatter for den del av behandlingen som dekkes av arbeidsgiver.

10.06.2014
10:59
27.08.2015 20:02

Tiltak for tilbakemelding

Stavanger Symfoniorkester (SSO) har satt fokus på tilbakemelding og tilbakemeldingskultur. Ett av tiltakene for å utvikle dette er opprettelsen av et nytt seksjonsnivå i orkesteret. Seksjonene har jevnlige møter og diskuterer musikalske målsetninger, samt legger opp utviklingsplaner for seksjonene. Seksjonslederne får coaching, et tilbud som også øvrige musikere kan benytte seg av.

SSO har også et tilbud om individuell klinisk konsultasjon hos psykolog. De tre første timene dekkes av arbeidsgiver, og så betales henholdsvis 80% og 50% av behandlingen. Den ansatte skatter for den del av behandlingen som dekkes av arbeidsgiver.