Domkantor ønsker mer fokus på kor i kirken

Samtidig som Den norske kirke har mottatt 360 millioner kroner til trosopplæring, har antall barn som synger i kirkekor sunket med nærmere 10 000 medlemmer.
14.04.2016
09:06
14.04.2016 09:06

anne@musikkultur.no

– Færre barn synger i kirkens kor nå enn for ti år siden. Det er et stort paradoks at nedgangen i barnekorsangere kommer samtidig som det har vært en storsatsing på trosopplæring i kirkene. Man skulle tro det ble omvendt, sier Gro Bergrabb, domkantor i Bodø domkirke.

Hun har sittet i den faglige referansegruppen for Telemarksforsking, som beskriver og analyserer kirkemusikken på 2000-tallet. Da forskningsarbeidet ble presentert med lansering av boka En ny kirkelyd, deltok Bergrabb i en paneldebatt, der hun påpekte den uheldige utviklingen for barnekorarbeid i menighetene landet rundt.

Svartmaler ikke situasjonen

Bodø domkirke har en stor korskole med 180 barn, og det er mange miljøer tilknyttet kirkene som gjør godt korarbeid, blant annet Bragernes kirke i Drammen og korskolen på Nøtterøy.

– Jeg vil ikke å svartmale situasjonen, men mener forskningsrapporten må brukes til å gjøre noe med dette misforholdet mellom trosopplæringsreform og barnekorsatsing. Boka gir rom for å etterspørre en ny strategi slik at kirken trygger og sikrer barnekorarbeidet sitt, sier Bergrabb.

Kirkens korvirksomhet omfatter ifølge kirkemusikkforskerne ved Telemarksforskning mer enn tusen kor for barn og unge og drøyt 600 voksenkor. I løpet av 2000-tallet er utviklingen gått i negativ retning hva gjelder antall korsangere: I tiårsperioden fra 2003 til 2013 er antallet kor for barn og unge redusert fra 1270 kor til 1091 kor. Antallet medlemmer er sunket fra 32 579 til 23 225 barn, altså med nærmere 10 000 medlemmer.

«Tallene viser at det er en sterk tilbakegang for antall kor og kormedlemmer, særlig kor for barn og ungdom. Det kan henge sammen med en mer generell trend med større konkurranse når det gjelder aktivitetstilbud for barn, der det er vanskelig å rekruttere til permanente og forpliktende aktiviteter. Samtidig kan det være slik at trosopplæringsreformen til Den norske kirke, som har prioritert punkttiltak som helgetilbud og leirer for å nå bredt ut, kan ha gått ut over deltakelsen i den vanlige kordeltakelsen», skriver forskerne i rapporten.

Opplever uheldig konkurranse

Forskningsarbeidet som presenteres i En ny kirkelyd er blant annet basert på en omfattende spørreundersøkelse som rundt 250 kirkemusikere i MFO har svart på. Kulturviter ved Telemarksforskning, Åsne Dahl Haugsevje, har stått for «kirkemusikerundersøkelsen» og forteller at noen av informantene har trukket fram trosopplæringsreformen i Den norske kirke som en tung konkurrent til kirkemusikkvirksomheten i menighetene.

– Denne reformen blir fulgt opp med stillinger, planer, og materiell. Profileringen av dette breddetiltaket oppleves å komme i konflikt med korarbeidet og det regulære kirkemusikkarbeidet, som ikke får midler gjennom trosopplæringen, sier Dahl Haugsevje.

Trosopplæringsreformen kom som følge av endringer i kristendomsfaget i skolen. Staten besluttet å gi økonomisk kompensasjon for at kirken selv kan bygge opp sin egen trosopplæring til alle døpte. I dag innebærer det et tilbud på 315 timer for barn og ungdom fra 0 til 18 år. Etter en forsøksfase er ordningen i drift fra 2013 med 671 stillinger og 308 årsverk.

I rapporten skriver forskerne at trosopplæringsreformen er en formell reform med planer som det følger penger med, og som følges opp på alle nivåer i kirken. Dette i motsetning til kirkemusikkplanen, som ikke har like klare linjer for realisering og ressursprioritering.

Nestleder i MFO, Anders Hovind sier også til Musikkultur at det er en åpenbar ubalanse i antallet menigheter som har en plan for trosopplæring mot dem som har en plan for kirkemusikk. Han baserer det på en tilleggskilde, MFOs ferske medlemsundersøkelse.

– Her oppgir 30 prosent av de kirkemusikerne som har svart at de har en vedtatt lokal plan for kirkemusikk, sier han.

– Vi driver også trosopplæring

Gro Bergrabb mener det er på tide at kirken tar tak i barnekorsatsingen, fordi antallet barn som synger i kirkekor også kan ha sammenheng med rekruttering til kirkemusikkyrket.

– Kirken må begynne å tenke også på barnekor som trosopplæring og på kirkemusikerne som trosopplærere. Kan det være noe bedre trosopplæring enn at barn ukentlig blir eksponert for kirkemusikk, for salmer, liturgi, og som deltakere i gudstjenester? sier hun til Musikkultur og legger til:

– Jeg er veldig redd for at kirken i trosopplæringsiveren glemmer barnekorarbeidet de har hatt i årevis. Samtidig som nye tilbud kommer, må det gamle ivaretas. Fram til nå er det barnekorbevegelsen som har fostret svært mange av organistene og kirkemusikerne, sier hun.

Jeg er veldig redd for at kirken i trosopplæringsiveren glemmer barnekorarbeidet de har hatt i årevis.

Gro Bergrabb

En ny kirkelyd

Forskerne bak boka En ny kirkelyd beskriver hvilke endringer som har skjedd i det kirkemusikalske feltet på 2000-tallet, og hvilke nye forventninger som stilles til kirkemusikerne. Ett spørsmål som reises i boka er om kirken har den kunstfaglige kompetansen den trenger. Innholdet er blant annet basert på svar fra rundt 250 kirkemusikere.

14.04.2016
09:06
14.04.2016 09:06

En ny kirkelyd

Forskerne bak boka En ny kirkelyd beskriver hvilke endringer som har skjedd i det kirkemusikalske feltet på 2000-tallet, og hvilke nye forventninger som stilles til kirkemusikerne. Ett spørsmål som reises i boka er om kirken har den kunstfaglige kompetansen den trenger. Innholdet er blant annet basert på svar fra rundt 250 kirkemusikere.