– Kulturrådet påvirker honorarene

Norsk kulturråd er med på å holde honorarnivået nede, ved ikke å fullfinansiere prosjekter, mener frilansere. Kulturrådet er ikke enig.
10.09.2014
10:55
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Frilansmusikerne Eirik Raude, Tomas Nilsson og Georg Reiss har lang erfaring med søknadsskriving og iverksetting av egne prosjekter. Norsk kulturråd er en sentral finansieringskilde, så sentral at musikerne mener rådet i praksis er med på å styre nivået på honorarene. De færreste som søker støtte får alt de søker om og må kutte i budsjettene for å få gjennomført prosjekter.

– Når man får tildelt halvparten av det man søker om, gjennomfører man som regel prosjektet likevel. Da er det honorarene til musikerne som blir salderingsposten, sier Tomas Nilsson.

Han er slagverker, kunstnerisk og daglig leder i ensemblet Sisu.

Klarinettist Georg Reiss mener at det kan være fristende for mange musikere å justere honorarsatsene ned i budsjettene som sendes til Kulturrådet.

– Så har man kanskje en liten sjanse for å få i alle fall deler av det man søker om, sier han.

I en serie artikler på papir og nett setter Musikkultur søkelys på frilansøkonomi. Les mer her: Ingen vekst i honorar på ti år og Bør kunne miste offentlig støtte.

– Opererer med profesjonelle honorarer

Preben von der Lippe, fagansvarlig for musikkseksjonen i Norsk kulturråd, tilbakeviser at rådet er med på å styre honorarnivåene.

– Vi forstår at aktører kan ha et behov for å budsjettere romslig, fordi de ofte ikke oppnår finansiering fra alle de søker. Men vi ser ikke noe spesifikt mønster i hvordan det budsjetteres. Kulturrådet ber søkere budsjettere realistisk. Tilskuddsmottakere må selv vurdere om de kan gjennomføre prosjektene med den samlede finansieringen og inntektene de oppnår. Vi tilstreber å bidra til profesjonelle vilkår gjennom vurdering av tilskuddsbehovene, sier han til Musikkultur i en e-post.

– Forholder Kulturrådet seg til fastsatte eller veiledende satser fra for eksempel MFO når honorarnivå i budsjettene vurderes?

– Vi vurderer prosjektene og deres budsjetter slik de framkommer i søknaden, gir tilskudd til prosjekter med et profesjonelt nivå på produksjon og med profesjonelle honorarer til kunstnerne. Det innebærer at tilskudd fra Kulturrådet i de aller fleste tilfeller går til prosjekter som følger satser og standarder for honorering på musikkfeltet.

Ulike oppfatninger om honorar

Preben von der Lippe forteller at det er variasjoner i hvor store honorarer musikerne mener de bør ha for prøveperiode og konsert.

– Ja, vi ser noen forskjeller i søknadene, men har ikke mulighet til noen systematisk kartlegging av dette, sier han.

– Musikere vi har snakket med erfarer at de sjelden får hele summen de søker om. Hvordan foregår eventuelle kutt i budsjettene?

– Det er en pågående diskusjon om prioriteringen mellom prosjekter innenfor trange budsjettrammer, men Kulturrådet bestreber seg på å bidra til profesjonell finansiering gjennom grundig vurdering av budsjetter og tilskuddsbehov, sier von der Lippe.

Les mer om frilansøkonomi:

Ingen vekst i honorar på ti år

Bør kunne miste offentlig støtte

Delte meninger om minstesats

Når man får tildelt halvparten av det man søker om, gjennomfører man som regel prosjektet likevel.

Tomas Nilsson

Tilskuddsmottakere må selv vurdere om de kan gjennomføre prosjektene med den samlede finansieringen og inntektene de oppnår.

Preben von der Lippe

10.09.2014
10:55
27.08.2015 20:02