KONKURRANSE: Omlag 36 prosent av alle søknader til Kulturrådet fra musikklivet får støtte. Grafen viser Kulturfondets avsetning til musikk for 2016, og hvordan de 355 millionene er fordelt.

KONKURRANSE: Omlag 36 prosent av alle søknader til Kulturrådet fra musikklivet får støtte. Grafen viser Kulturfondets avsetning til musikk for 2016, og hvordan de 355 millionene er fordelt.

Kulturrådet

Kulturrådet og regionalt kulturliv

MENING: Det er ingen rettighet å få støtte, skriver Kulturrådet i dette svaret til MFO Møre og Romsdal.
22.02.2016
13:09
22.02.2016 13:09

I et innlegg på musikkultur.no og i Romsdals Budstikke fredag 12. februar, skriver en gruppe representanter fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i Møre og Romsdal et innlegg der de etterlyser debatt om Kulturrådets fordelingspolitikk og strategier for hvordan et regionalt kulturliv kan dyrkes fram.

Bakgrunnen for innlegget er at Brazz Brothers fikk avslag på sin søknad fra Kulturrådets ensemblestøtteordning for 2016, og at Nordvestlandet er underrepresentert både blant søkere og blant dem som får tilskudd fra støtteordningen.

Les også: Er Norsk kulturfond til for distriktene?

Ensembleordningen er en av Kulturfondets 10 støtteordninger på musikkområdet. Støtteordningen skal gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Brazz Brothers er et slikt ensemble og har fått støtte fra Kulturrådet siden 2001. I 2016 nådde ikke søknaden opp blant de mange gode søknadene som kom inn. Det skyldes tøffe prioriteringer.

Som innleggsforfatterne selv peker på, er Kulturrådets ensemblestøtte kun en dråpe i havet av den samlede offentlige støtten til norsk musikkliv. Det kommer inn ca. 3600 søknader fra musikkfeltet hvert år. Rundt 1300 av disse får tilskudd. I 2015 ble det søkt om kr 729 millioner kroner til musikktiltak, avsetningen var på 257 millioner. Derfor må utvalgene prioritere blant gode søkere. Selv om det er et mål at ordningen skal gi forutsigbarhet for musikerne som får støtte over ordningen, vil det alltid være et konkurranseelement i vurderingen av søknader. Det er ingen rettighet å få støtte fra Kulturrådet.

I innlegget hevder MFO at geografisk fordeling er et av hovedkriteriene for tildeling av støtte til de frie musikkensemblene. Geografi er en viktig del av diskusjonen rundt de fleste av søknadene som kommer inn til Kulturfondet, og er noe både råd og fagutvalg diskuterer og er opptatt av. For ensemblestøtten er det et kriterium at ensemblene som får støtte skal ha relevans ut over sitt lokale nedslagsfelt. Ordningen skal med andre ord komme musikerne, og publikum i hele landet til gode, ikke en region eller et fylke.

Det å slutte at Kulturrådet, fordi vi ikke gir ensemblestøtte til Brazz Brothers i år, ikke prioriterer distriktene generelt eller Nordvestlandet spesielt, er etter vår mening feil. Rådet ønsker, som MFO i Møre og Romsdal, et levende og profesjonelt kunst- og kulturliv i hele landet. Dette gjenspeiles også i rådets strategi og områdeplaner.

Musikere, uavhengig av hvor de kommer fra i landet, kan søke støtte for å få realisert prosjekter gjennom Kulturfondets støtteordninger. Det stemmer at Kulturrådets fordeling av prosjektstøtte i stor grad gjenspeiler den geografiske søknadsfordelingen. Det er stor forskjell mellom enkelte fylker i forhold til antall innsendte søknader. Dette må ses i sammenheng med hvor kunstnerne velger å ha sin base. Fylkenes og kommunenes satsinger på profesjonell kunst og kultur rundt om i landet varierer. Kulturrådets oppgave er å stimulere det profesjonelle kunstlivet der det finnes. Hvor musikerne ønsker å bosette seg, eller hva de oppfatter som et tiltrekkende faglig miljø, råder Kulturrådet ikke over.

Møter med kunst- og kulturlivet rundt i landet er viktig, og noe vi gjerne skulle gjort enda mer av. I forrige uke hadde vi informasjonsmøte i Bergen og Stavanger, og senere i vår ser vi fram til å møte kunstlivet i Førde, i samarbeid med fylkeskommunen i Sogn og Fjordane. Vi kommer gjerne også til Møre og Romsdal for å møte søkere og andre i musikkmiljøet, for å informere om våre støtteordninger.

I innlegget etterlyses det også bedre transparens og innsyn i Kulturrådets vedtaksprosesser. Kulturrådet mottar ca. 20 000 søknader per år. Omtrent 8000 av disse kommer til Kulturfondet. Vårt vurderingssystem er basert på totrinnsbehandling, der søknaden først vurderes av en saksbehandler som kommer med en anbefaling, før denne sendes til et fagutvalg satt sammen av medlemmer med bred kompetanse på det aktuelle området. Disse fagfellene gjør en samlet vurdering av hver søknad, og ser helhetlig på søknadsbunken når de gjør sine vurderinger og prioriteringer. Vurderingen er i stor grad basert på diskusjon og et sammensatt faglig skjønn. Denne kompleksiteten er det en stor utfordring å kommunisere og løsrive fra den vurderingskonteksten som hele søknadsmassen representerer. Søker har likevel mulighet til å ta kontakt med saksbehandler etter avslag, og eventuelt be om innsyn og få en redegjørelse for hva utvalget har prioritert og lagt vekt på.

Kulturrådet har et ansvar for å stimulere et allsidig kunst- og kulturliv av høy kvalitet over hele landet. Det tar vi på alvor. Det er viktig at prosjekter som er støttet av Kulturfondet skal nå ut til så mange som mulig. Sammensettingen av rådet og dets 130 fagutvalgsmedlemmer fagutvalgene gjøres også på bakgrunn av geografiske hensyn og medlemmene skiftes ut jevnlig. Vi mener de har godt innblikk i de ulike fagfeltene rundt om i landet.

Mariann Komissar, direktør for Kulturrådets kunstavdeling

Preben von der Lippe, fagansvarlig i Kulturrådets musikkseksjon

22.02.2016
13:09
22.02.2016 13:09