SENTRALT LOKALT: Det foregår et fylkeskommunalt samarbeid for å sentralisere produksjonen av «lokalgitte eksamener». Man mener det skal være mulig å lage oppgaver som kan brukes av alle skoler i hele Norge i fag som har «lokalgitt skriftlig eksamen», skriver Espen Rui.

SENTRALT LOKALT: Det foregår et fylkeskommunalt samarbeid for å sentralisere produksjonen av «lokalgitte eksamener». Man mener det skal være mulig å lage oppgaver som kan brukes av alle skoler i hele Norge i fag som har «lokalgitt skriftlig eksamen», skriver Espen Rui.

istockphoto.com

«Felles lokalgitt eksamen for hele landet? En absurd ide for musikkfagene»

MENING: Lærerne på musikklinjene har stor frihet til å forme læreplanen lokalt. De må også gi lokale eksamensoppgaver. Noe annet kan få katastrofale følger for elevene, skriver lektor Espen Rui.
21.04.2016
13:11
21.04.2016 13:11

Jeg har etter hvert fått med meg at det foregår et fylkeskommunalt samarbeid knyttet til det interkommunale selskapet VIGO, der siktemålet er å sentralisere produksjonen av «lokalgitte eksamener». På VIGOs hjemmeside står det blant annet:

b. FK skal utarbeide 2 eksamensoppgaver i fagkodene som er tildelt (vår og høst) hvert kalenderår.

c. Eksamensoppgavene skal kunne brukes av alle kandidater i hele landet

d. FK skal oppnevne en oppgavenemd bestående av tre fagpersoner i hver fagkode. To personer har ansvar for oppgaveproduksjon, den tredje kvalitetssikrer innholdet i henhold til læreplanen og kompetansemålene som skal prøves. Oppgaven skal legges inn i standard oppgavemal.

Videre heter det om de som skal lage slike oppgaver at:

c. Oppgavenemden består av tre fagpersoner. To lager selve oppgaven og den tredje kontrollerer faglig innhold og lettfattelig språk før den sendes til oppdragsgiveren for språkvask og oversettelse til nynorsk/bokmål.

Dette kan virke som en servicevirksomhet der skolene kan shoppe en eksamensoppgave dersom de ønsker det. Om det er intensjonen eller ikke kommer ikke tydelig fram, men det er tydelig at man mener det skal være mulig å lage oppgaver i alle fag som har «lokalgitt skriftlig eksamen» som skal kunne brukes av alle skoler i hele Norge.

Det kan hende det finnes læreplaner som er slik utformet at det er mulig. Hvorfor de ikke da er satt opp med «sentralgitt eksamen» kjenner ikke jeg til, men det er også helt klart at det finnes læreplaner som er utformet slik at en slik praksis ikke er mulig. Jeg var leder av læreplangruppen som utarbeidet forslag til læreplan for musikkfagene i programområdet MD (musikk-, dans- og dramalinjene, red.anm), jeg var med i Utdanningsdirektoratets ressursgruppe som videre bearbeidet læreplanen etter en omfattende høring, og i tidsrommet 2006-2009 deltok jeg i en mengde fylkesvise og regionvise fagsamlinger der læreplantolkning var tema. På bakgrunn av denne erfaringen, mener jeg å ha et godt grunnlag for å hevde at det ikke er forenlig med læreplanen å gjennomføre sentralt fastsatte «lokalgitte eksamener» der en og samme oppgave skal gjelde for alle elever i hele landet.

Det finnes helt sikkert fag innenfor MD der en slik tenkning er mulig, men som prinsipp er alle læreplanene utformet med sikte på at det skal gjøres en rekke lokale avgjørelser om innhold og arbeidsformer. Jeg har på VIGOs nettsider først og fremst sett på forslaget til eksamensoppgave i faget «Musikk fordypning 1», der jeg mener en slik tenkning kan gi katastrofale følger for de elevene som går på skoler som har gjort valg som ikke stemmer overens med de valgene en oppgavekommisjon har gjort. Det er vesentlig forskjell på situasjonen der samarbeidende skoler går sammen om å utvikle en lokalgitt læreplan med tilhørende valg av innhold og arbeidsmåter, og deretter følger opp dette med å lage felles eksamensoppgaver basert på felles lokal læreplan, og en nasjonal oppgavenemd som ikke tar utgangspunkt i en nasjonalt besluttet innholds- og arbeidsmåtebeskrivelse.

Dette er spesielt problematisk i faget «Musikk fordypning». Alle kompetansemålene er svært åpne slik at innholdet og aktiviteten kan tilpasses ulike musikksjangre og -uttrykk. For eksempel har hovedområdet komposisjon er målformulering som skal gjøre det mulig å arbeide med komposisjonsteknikker fra hele musikkfeltet, fra teknikker som er relevante i moderne elektronika til firstemt sats.

I Utdanningsdirektoratets «retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag», som lå til grunn for ferdigstillelsen av læreplanen, sto det følgende:

Målene skal ikke lenger inneholde formuleringer som elevene skal ha kjennskap til, ha innsikt i etc., men skal være formulert på en slik måte at det går klart fram at de dreier seg om noe eleven/lærlingen skal kunne gjøre eller mestre i tilknytning til de kunnskaper og ferdigheter de har utviklet gjennom arbeidet med faget.

Et viktig prinsipp ved utforming av kompetansemål er at det skal gis stor handlefrihet når det

gjelder hvordan målene skal nås, slik at opplæringen kan tilpasses den enkeltes forutsetninger.

Kompetansemålene skal derfor ikke inneholde føringer når det gjelder arbeidsmåter eller

metoder, med unntak av der metode er en del av kompetansen i faget.

Dette er tatt på alvor i læreplanen for faget «musikk fordypning», som jeg fortsatt bruker som eksempel for å belyse en prinsipiell sak. Læreboken i faget fra Fagbokforlaget har gjort noen valg der man har plassert noen teknikker og emner i VG2 og andre i VG3, men læreplanen åpner for en rekke andre valg. Disse læreplanforfatterne har derfor også understreket at skolene må foreta valg fra den store mengden teknikker de tar opp i sine lærebøker. Eksempeloppgaven for VG2 som ligger på VIGOs hjemmeside, inneholder en firstemt koralsatsoppgave. Skoler som ikke har valgt den samme vektleggingen av denne teknikken i VG2 kan ikke bruke denne eksamensoppgaven – rett og slett fordi de ikke har valgt likt med personene som har laget eksempeloppgaven. Hvordan skal man sikre at skolene får en eksamensoppgave som er forenlig med de lokale valgene som er gjort? Oppgavene skal jo være hemmelig, også for lærerne.

Hvorfor endte vi opp med kompetansemål der valgfriheten er så stor?

Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte en høringsundersøkelse der skolene, fylkeskommunene og privatpersoner (allmenn) kunne uttale seg om høringsforslaget til læreplan. Til spørsmålet om kompetansemålene i faget «musikk fordypning» står det følgende: «Hovedtendensen tenderer mot uenighet». Videre står det «likevel en god del som er helt enig (4 uttalelser).» Det er altså fire av 16 skoler som er enige. Det står også «Samme tendens for allmenn og fylkeskommunene».

I rekken av ulike andre høringsinnspill er Universitetet i Stavangers utsagn ganske typisk: «UiS mener at det faglige innholdet i faget harmonisering virker uklart. De sier videre at det kan se ut som om fagene har beholdt mye av innholdet, selv om timetallet er gått ned. Dette vil gi mindre rom for valg og fleksibilitet. Mindre rom til utøvende prosjekt (òg tverrfaglege) vil kunne bli en konsekvens».

Jeg har lest alle innspill knyttet til læreplanen, mailer og brev læreplangruppa fikk underveis i arbeidet og alle høringsuttalelsene. På mange områder var innspillene entydige, for eksempel om valgfritt programfag og om om 140-timers standardiseringen. Men om enkel arrangering, om firstemt sats bør komme først eller sist, hvilke teknikker som er vanskeligst og hva som bygger på hva er det ingen enighet. Uenigheten er gjerne knyttet til sjangerpreferanser. Utsagn om firstemtsatsen dekker hele spekteret fra bannlysning til lovprising.

Eksempeloppgaven som er lagt ut på VIGOs hjemmeside kan kun brukes for «alle elever» dersom det er foretatt en nasjonal konkretisering av innhold og arbeidsformer – altså en nasjonal «lokal læreplan». Dette mener jeg ikke er i tråd med intensjonene for læreplanverket i norsk skole. Skal jeg sammenligne denne tenkningen med andre fag, blir dette som å la elever i faget toppidrett som har valgt sprangridning, maraton eller skihopp som sin toppidrett, få en felles nasjonal eksamensoppgave der de skal spille badminton.

Det finnes kun tre valgmuligheter for dette faget, og det samme gjelder helt sikkert andre fag:

1. Læreplanen må endres slik at det ikke vil finnes valgfrihet på komponeringsteknikker 2. Man fjerner muligheten for skriftlig eksamen i faget, eller erstatter det med en praktisk eksamen.

3. Ideen om en felles eksamensoppgave for alle elever i faget musikk fordypning – og muligens andre fag – forkastes umiddelbart.

Espen Rui er lektor, tidligere avdelingsleder for MDD på Stange videregående skole og leder av læreplangruppen for musikkfag LK0

21.04.2016
13:11
21.04.2016 13:11