SATSINGSOMRÅDE: Saksofonist Reidar Garthus er masterstudent ved Universitetet i Stavanger. Her er han i samspill med sine kolleger i Reidar Garthus Kvartett. 
Foto: Peter Adamik/1B1

SATSINGSOMRÅDE: Saksofonist Reidar Garthus er masterstudent ved Universitetet i Stavanger. Her er han i samspill med sine kolleger i Reidar Garthus Kvartett. Foto: Peter Adamik/1B1

Utdanning i kammermusikk

Samspill, med vekt på kammermusikk, er et av temaene i første papirutgave av Musikkultur i 2014. Her har vi samlet en oversikt over utdanningsmulighetene i faget kammermusikk.
04.02.2014
17:48
27.08.2015 20:02

marte@musikkultur.no

Musikkultur har vært i kontakt med universiteter og høgskoler i Norge som tilbyr utøvende musikkutdanning i flere sjangrer, og spurt dem om deres tilbud i kammermusikk.

Vi begynner på toppen, med landets nordligste universitet: Universitetet i Tromsø, Musikkonservatoriet.

– Vi står foran en omlegging av konservatorieutdanningene på bachelornivå til et mer enhetlig studieløp. I denne prosessen har det blant annet vært drøftet å legge økt vekt på kammermusikk gjennom å gjøre det til et obligatorisk fag i den nye utdanningen. Vårt studietilbud er ikke inndelt etter klassisk/improvisert musikk, selv om en del fag i praksis tilrettelegges etter sjanger, forteller Zafer Özgen i en e-post.

Han er instituttleder ved Musikkonservatoriet i Tromsø.

Bachelorutdanning: På Fagstudium i musikkutøving forutsettes det at 0,33 timer per uke i 26 uker går til ensemble/kammermusikk. Denne timeressursen er en del av hovedinstrumentfaget.

I Faglærerutdanning i musikk skal en uspesifisert del av hovedinstrumentressursen gå til klasse/kammermusikk.

På tredje studieår kan studentene velge kammermusikk eller rytmisk ensemble som valgemne (30 studiepoeng).

Masterutdanning: Master i musikkutøving har en samlet ressursramme som fordeles mellom solo, akkompagnement og kammermusikk etter behov. I første studieår kan masterstudentene ha valgemne i ensemble eller ensembleledelse.

Videreutdanninger med søknadsfrist 15. april: Ensembleledelse, rytmisk ensemble og kammermusikk, alle på 30 studiepoeng.

Trondheim: – Samspill er desidert viktigst

Et godt stykke lenger sør finner vi NTNU, Institutt for musikk, i Trondheim.

– På jazzstudiet er samspill den desidert viktigste arbeids- og studieaktiviteten for studentene, forteller instituttleder Trine Knutsen i en e-post.

Bachelorutdanning: På jazzutdanningen er ensemblespill obligatorisk i alle tre studieår, som en del av hovedinstrumentemnet. Kammermusikk er altså en integrert del av hovedinstrumentundervisningen på bachelornivå.

Også på den klassiske utdanningen er kammermusikk obligatorisk i alle fire studieår. De klassiske studentene har dessuten mulighet til å ta kammermusikk eller ensemblepraksis som valgemne på tredje studieår (15 studiepoeng) og fjerde studieår (30 studiepoeng). Ensemblepraksis er deltagelse i et profesjonelt ensemble under veiledning. NTNU har inngått samarbeidsavtaler med Trondheim Symfoniorkester og Trondheimsolistene, og har planer om en lignede avtale med Luftforsvarets Musikkorps.

Masterutdanning: Masterstudentene på jazz kan ha kammermusikk (15 studiepoeng) som valgemne. De klassiske masterstudentene kan ha kammermusikk eller ensemblepraksis (15 studiepoeng) som valgemne.

I tillegg har NTNU prosjektuker i kammermusikk, både på jazzutdanningen og på den klassiske utdanningen.

NTNU har også et tilbud i kirkemusikk, der kammermusikk i liten grad er en del av studiet.

Bergen: – Kammermusikk integrert i hovedinstrument

– Kammermusikk inngår til en viss grad i hovedinstrumentstudiene på bachelornivå, kan instituttleder Frode Thorsen ved Griegakademiet fortelle i en e-post.

Bachelorutdanning: Studentene kan i tillegg velge emner på 10 studiepoeng i tredje og fjerde studieår med fokus på samspill/kammermusikk. Det gjelder primært emner som ensemblefordyping, men også tidligmusikkensemble, akkompagnement (for gitarister, cembalister og pianister), musikkformidling (med stor vekt på konsertproduksjon i gruppe) og samtidsmusikk (også med ganske sterk vektlegging av samspill). De fleste av disse emnene er sjangeruavhengige.

Masterutdanning: Griegakademiet har ikke egne emner eller spesialisering på masternivå, men kammermusikk er integrert i masterarbeidet.

Oslo: NMH og Barratt Due

Norges musikkhøgskole (NMH) har nylig økt timeressursen i kammermusikk.

– En tydelig prioritering av kammermusikk, der intensjonen er å styrke den samlede satsingen på faget, sier rektor ved NMH, Peter Tornquist.

I forbindelse med at Musikkhøgskolen har kommet med i det europeiske kammermusikknettverket ECMA, er også et ECMA-studium under planlegging. Dette er et felles kammermusikkstudium på masternivå i samarbeid med Wien. Bachelorutdanning: Alle utøverstudenter, uansett instrument eller sjanger, har obligatorisk undervisning i kammermusikk på bachelor. Det er også flere valgemner innen kammermusikk på bachelornivå.

– Alt i alt vil jeg si at hele hovedfokuset på den utøvende delen innen improvisert musikk, jazz, pop og rock ligger på samspillsituasjonen, stort sett i ulike varianter av smågrupper, fra duo opp til ti musikere. Dette skiller oss for eksempel fra en del amerikanske jazzutdanninger der hovedfokuset ligger på storband, forteller Morten Halle, seksjonsleder for improvisert musikk, jazz og folkemusikk ved NMH.

Masterutdanning: På masterstudiet skal utøverstudenter framføre 20 minutter kammermusikk i løpet av de obligatoriske repertoarkonsertene. Kammermusikk er også valgemne på master. Det er dessuten mulig å søke på master- eller diplomstudiet som kammergruppe.

Etter- og videreutdanning: I Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå står samspill og kammermusikk sentralt.

Seksjonsleder for kammermusikk ved Barratt Due musikkinstitutt, Ole Eirik Ree, sier i en e-post at kammermusikk blant mange av skolens lærere anses for å være kanskje den viktigste disiplinen i et musikkstudium. I ny revidert studieplan som kom i 2012 har følgende utvidelser skjedd:

Bachelorutdanning: Obligatorisk kammermusikk som fag hvert år (5 studiepoeng, 20 til sammen over 4 år, cirka 10 prosent av studiet). Nytt fra 2012 er også: Fagerborgfestspillene (fjerdeklassens egen studentdrevne kammermusikkfestival som resultat av fireårig entreprenørsøyle).

Valgfag: Kammermusikk fordypning (5 studiepoeng). Studenter gjennomfører intens prøveperiode (som i det reelle profesjonelle liv) og selger selv inn en konsert med spillende instruktør(er) til profesjonelle eksterne arrangører som for eksempel Festspillene i Bergen.

Kammerensembler (Oslo Camerata / Oslo Kammerakademi) (2 studiepoeng per prosjekt) - er profesjonelle prosjekter med en reell profesjonell organisering.

Det gjennomføres også flere kammermusikkprosjekter som del av hovedinstrumentundervisningen i løpet av året.

Masterutdanning: Barratt Due samarbeider om masterutdanningen med NMH. NMH setter forutsetningene for studieplanen og kammermusikk kan tas som valgfag.

Stavanger: – Uttalt satsingsområde

Ved Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk, har kammermusikk eller ensembletilbudet vært et spesifikt uttalt satsingsområde siden 2005, forteller undervisningsleder i klassisk Olaf Eggestad og undervisningsleder i jazz, Petter Frost Fadnes, i en e-post.

– Dette betyr at vi for eksempel siden den gang har tilsatt en egen professor II i kammermusikk (nå: Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch) på klassisk. I tillegg har skolen en egen kammermusikkoordinator, sier Eggestad.

Bachelorutdanning: Kammermusikkemnet er lagt inn på samtlige år i studiet, enten man velger en treårig rent utøvende bachelor, eller en fireårig med PPU.

Tilbudet arter seg noe forskjellig på klassisk og jazz. Innen sistnevnte utgjør ensemblespill en enda mer dominerende bit av studiet, siden det i stor grad er innvevd i hovedinstrumentemnet. Like fullt eksisterer det særskilte mer prosjektbaserte kammermusikktilbud på både klassisk og jazz som kommer i tillegg til den ordinære, ukentlige undervisningen.

Ensemblene avkreves konsertopptredener gjennom året.

Instituttet er dessuten i ferd med å innstifte en egen kammermusikkonkurranse som skal avholdes mars/april hvert år.

Masterutdanning: Her har samtlige studenter en komponent ensemblespill i hovedinstrumentet. I tillegg til dette kan studentene velge en utvidet kammermusikk/ensembleaktivitet i det emnet som heter Utøvende spesialisering (begge år).

Videreutdanning: Her har studentene flere valgmuligheter, men de langt fleste velger 30 studiepoeng hovedinstrument og 30 studiepoeng kammermusikk/ensemblespill.

Universitetet i Agder, Institutt for musikk, har også tilbud i kammermusikk både på bachelor- og masternivå, innen klassisk og rytmisk musikk.

04.02.2014
17:48
27.08.2015 20:02